• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7049 : Kalvari kunnil nathan yagamaay Lyrics


ka}vRi ku9i} naT[ yagmay\ maRi
19\ ka}nfyayi naT[ mlmukELRi
19\ jIvEnkuvanay\ 4Æu pafue„7u nI
4eå jIvnayven nIey[ Awey9uEm
! mrkuriwumay\ naT[ mlmuk] 5Ri
mn°RkLi} 49uM vaSyvanayi <#>;_ ka}vRi
@ krmuyruE9 naTa kRk] ma•zEm
krLliyzEm naTa knivu Eta9zEm<#>;_ ka}vRi

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com