• waytochurch.com logo
 • Song - 7054 : Kalvariyil ninakkai Karthan Lyrics

 • Quick search
 • Kalvariyil ninakkai Karthan Lyrics in MALAYALAM


  1 ImÂhdnbn \n\¡mbv IÀ¯³ IcpXnb
  c£sbbKWyambn IcpXnSsÃ
  Icbp¶ angn\oscemw X³ ssIIfm XpS¨p
  \Âhcw \evIn \ns¶ AW¨oSpta
  2 F³ \mY\cnInembv AWªnSpw \mÄ
  F¶IXmcn³ kvt\lw Ah®ybatÃm
  F\n¡mbv Nn´nb X³ \nW¨mepIÄ
  GInb c£sb ImWpta Rm³
  3 AgepamXvamhn\v BizmktaIphm³
  AKv\nbn³ A`ntjI¯m Fgp¶Åpt¶
  Genbmhn³ {]mÀ°\¡mbv AKv\nsb Ab¨ht\
  \n¶mßmhn³ A`ntjI¯m \ndt¡Wta
  4 tLmcamw sN¦SemÀ¯nc¨mepw
  i{Xphn³ ssk\yw ]n´pSÀ¶mepw
  hgn Xpd¶¡sc IS¯nSphm³
  X³ `pP_ew XpWbmbn IqsSbpWvS­v

  Language:MALAYALAM | 137 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6462983
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com