• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7077 : Kanum njanen mokshapure Lyrics


kazuM qaen[ Ema=puEr
tat[ caEr waElM puEr <@>


! kaZmtinXikalmay\ kZekatiec/aru naTEn
1tiwyviXmgtiey BUvi vIeHfue8aru naTEn
AyirM ptinayirNLi} 1Sku tiNuem[ `piyen
@ 2viefni6u n}Esv ecy/uM 1x~wYraM pl xUter
1vief qanv{ smmaM Etjsi[ 3f} 1ziQu vsi6Ev
vaS\ck] 1XikarmaxiyaM xUts¶y E`wW\fer
# 2vief n0eL piriQu mu[vihM gmic/ viwu¤er
vivX EvLyi} mric/u mZmRQu 1k9uEpay viwVs\ter
1ruz tulYmaM xYuti viLNifuM pl pl `piy muKNeL
$ pr8ilu9t[ priwu¤{6ay\ pziecy/uM mzisOXN]
pricilayv{6aeyaru6ifuM viviX Emahn vs\tu6]
viml s\Pfik tulYmaM t… ni{0it vITiyuM
% vivX knik] masMEtaRuM viLyi6uM jIv mrmt\
1vyi[ 2lk] jatik]6NruLuM Erag wmnvuM
pLu…uEpael wu`Bmay jIv nxiyi[ krkLi}
^ 2vyi[ XYanM ma`tEm krLi9ruLu9anºM
2rvu pkluM 2veyp•i qa[ pafuM gItM sanºM
2he8 vi7u qa[ piriQEwWM 2tu taEneyni6al©M

Kanum njanen mokshapure
Thathen chare shalem pure


Kanmathinathikalamai kan’kothichoru nadane
Athishayavida’magathiye bhuvi vendethoru nadane
Aayiram pathinayrangalil azaku thingumen priyane
Ivideniku nalseva cheyium adrishyram pala duthare
Avide njanaver samam thejassin udal aninju vasikave
Vazcakal adthikara’madiyam dutha’sanchaya shreshdare
Ivied nammale pirinju munviham gamicha vishudhrare
Vivida velayil marichu manmaranju akannu’poya viswasthare
Aruna thulyamam duthi vilagidum pala pala priya mukangale
Parathilunnathen parishudarkai panichyum mani’saudangal
Prichi’layavar’kayorukidum vividha mohana vasthukal
Vimala spadika thulyamam thanka nirmitha veethiyum
Vivitha kanikal masam’thorum vilayikum jeeva maramathu
Avayin ilakal jathikal’kangarulum roga shamanavum
Palunkupole shubramaya jeeva nadiyin karakalil
Ivayin dyanam mathrame karalin’narulunnanadam
Iravu pakalum ivayepatti njan padum geetham sanadam
Ihathe vittu njan pirija’shesham ithu thaneyeni’kalambam

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com