• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7083 : Kanunnu njaan yahil enikaashrayoru Lyrics


kazu9u qa[ yahi}
4ni6a`wymaeyaru wawVtpaR
! sus\\Tirmansnvnuem[ yahi}
A`wyM vy\\6uki} 1nuxinM naT[
ka8ifumven n} sVs\\TtEyaef
pa{8ivnv[ tirukrNLiel9uM;_
@ ku9ukLkluM v[ p{v/tniryuM
t9ifM vi7u piÅaRiey9aluM
nINukil|v[ xy 49i} ni9tuEpa}
nilnil\\6uM smaXan niymvuM nitYM;_
# jVli6ilumv[ EkapM =zEnrM ma`tM
nilnil\\6uM `psaxEma jIvaÆYE8aLM
vsi6iluM nilviLi raviel[kUef
3xi6uEm 3W°ti} AnºEGaWM;_
$ ecy\\vtil|v[ n0] pap8iena8Epa}
`ptiPlmruLu9il| 1k~tYN] gzic/uM
vanmI BUvi} ni9uy{9iri„tuEpa}
pr[ xy Bk\\t[Em} vliytu te9;_
% ofi6ukil|vEnñM ctQtaM oaf
ekfu6ukil|v[ tiri puk vmi6ukiluM
nf8uM t[ viXi jyM lBi6uM na]veryuM
tLraet 1v[ BUvi} s\\Tapi6uM nYayM;_
^ vSutifatvene9 krNLi} ka8u
ni{8uM t[ mhimyi[ sviX8i} naT[
kL…mñanº pU{¡tEyaef
Bvi6e7 mhtVmNven9uM Aem[;_

Kanunnu njaan yahil
Enikashrayamayoru shashwatha paara
Susthira-manasan avanumen yahil
Ashrayamveikukil anudinam nathan
Kathidumavane nal sosthathayode
Parthivanavan thiru karangalilennum
Kunnukal akalum van parvatha nirayum
thannidam vittu pinmari ennalum
neengukillavan daya ennil ninnathupol
nilanilkum samadhana niyamavum nithyam
Jolikilumavan kopam kshena neram mathram
nilanilkum presadamo jeevandyatholam
vasikilum nilavili ravilen koode
udikume ushasathil aananda gosham;-
Cheivathillavan nammal papathinothapol
Prethibhalam arulunnilakruthyangal genichum
vanami bhoovil ninnuyarnniripp athupol
paran daya bhaktharmel valiyathu thane;-
Odikukillavanettam chathanjatham oda
kedukukillavan thiri puka vamikukilum
nadathum than vithi jayam labhikum nal vareyum
thalarathe avan bhoovil sthpikum niyayam;-
Vazhuthedathavanenne karangalil kathu
niruthum than mahimayil savidhathil nathan
kalankamatt ananda poornnathayode
bhavikatte mahathwam angavanennum amen;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com