• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7085 : Karakavinjozhukum karunayin karangal Lyrics


1 Ic-I-hn-sªm-gpIpw Icp-W-bn³ Ic-§Ä
`qan-bn Bcp-tSXv BIp-eamw temI-¯n A\p-Zn-\hpw
im´nXcpw ssNX-\y-am-cp-tSXv
F³a-\ta \o ]dbq \nsâ Po-hsâ Poh-t\Xv (2)
2 {]mÀ°\ tIÄ¡pw A\p-{K-l-a-cpfpw Zm\-§Ä Bcp-tSXv
ImÂhdn ae-bnÂ\n¶pw Hgp-In-hcpw
cp[n-c-¯n³ tcmZ-\-am-cp-tSXv
F³a-\ta \o ]dbq \nsâ Po-hsâ Poh-t\Xv (2)
3 kpc-kp-J-a-Jnew a\p-P\-p- sNmcnbpw Zm\-§Ä Bcp-tSXv
t_Xvetlw ]p¡q-«n am\p-P-cn³ aI-\mbv Pohn-X-am-cp-tSXv
F³a-\ta \o ]dbq \nsâ Po-hsâ Poh-t\Xv (2)

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com