• waytochurch.com logo
 • Song - 7128 : Kashtathakal daivame Lyrics

 • Quick search
 • Kashtathakal daivame Lyrics in MALAYALAM


  1 IjvS-X-IÄ ssZhta!F¶-h-Imiw Xs¶bsÃm
  hniz-kn-¸m³ am{X-aà \Âhcw
  X¦-IjvS-X-IÄ kln-¸m\pw {]m]vXn Xm
  2 {Iqin³ta Rm³ ImWp-s¶mcp
  al¡mgvN Fsâ {]nb³
  IjvS-X-IÄ kln-¨t¿m! NmIp¶p
  Fs¶ s]m³In-coSw [cn-¸n-¸m-\m-Ip¶p
  3 `àn-¡-Xn-i-àn-sb-¶n IjvS-§Ä hÀ²n-¡p-t¼mÄ
  lm! F\n-s¡-´m-\-µsa³ IjvS-X-IÄ
  ssZh-k-¶n-[n-bn tim`-sb-\n-t¡-dp¶p
  4 `à-\mb tbm_p ]e-I-jvS-\jvSw kln-¨-XmÂ
  `mKy-hm-\mbv XoÀ¶-h³ X¶m-bp-ÊnÂ
  FÃmw Cc-«n-bmbn ]ns¶ \mY³ \evIntb
  5 tamsi ^d-thm³ hoSp-hn«p IjvS-X-IÄ ]n³Xp-SÀ¶p
  bn{km-tb-en³ c£n-Xm-hmbv XoÀ¶-h³
  ssZh-]p-{X-t\m-Sp-IqsS \nÂ]m³ tbmKy\mbv
  6 ao{k-\m-«n-e-ev]-Imew tbmsk-s^´p Jn¶-\mbv
  ssZhtam X³ ss]X-ens\ HmÀ¯tÃm
  Ah³ ^tdm-cm-P³ a{´n-bm-bn-¯oÀ¶tÃm
  7 hnizm-kn-I-fmÀ¡pw temIw tbmKy-am-bn-¯oÀ¶n-«nÃ
  IjvS-X-IÄ ssZh-a-hÀt¡-Ip¶p
  alm `mKy-tZ-i-a-hÀ¡mbn \evIp¶p
  8 kzÀ¸p-c-¯n tIÄ¡p-s¶mcp alm-i_vZw ]d-bp¶p
  IjvS-tasd kln-¨n-§p h¶n-hÀ
  AhÀ tim`n-X-cmbv ssZh-ap-¼nÂ\nev¡p¶p

  Language:MALAYALAM | Author:Muthampakal Kochukunju upadeshi | 297 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6481942
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com