• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7149 : Kristhuvin impaganamennume ennude Lyrics


! `kis\\tuvi[ 2©ganem9uEm
49uef jIvvakYem9uEm
t9uef jIvemaSi 49uEm
49uef jIvnaXarEm
qa[ piÆuf{9ifuM qa[ pi[gmic/ifuM
49uef jIvitya`tyti}
2O mruvi[ cUfEtl\\6uE©a]
t[ ciRekni6u vi`wmM
@ `kis\\tuvi[ xivY 2W\\fem9uEm
49uef jIvit8i[ Awey
naeL9uM `kUewfu8u qa[
naTniW\\fM niREvñuEm;_
# `kis\\tuvi[ niº qa[ vhi6uEm
49uef BUWzM 1et9uEm
naeL9uM 1et9uem[ niE=pmay\\
Etj°aeyni6u lBYEm;_
$ `kis\\tuvi[ wb\\xM qa[ `wvi6uem
49uef patyi} 1et9uEm
naeL9uM 1ti} nf9u qa[
Etj°i[ tIre88uEm;_
% `kis\\tuvi[ muKM qa[ x{wi6uEm
EGarmaM smu`x8i[ nfuvilayi
1nÆrM vixUrEv qa[ kazuE©a]
A epa[muKM `ptYawyi[ 3RvifM;_

1 Kristhuvin impa gaanam ennume
ennude jeeva vaakyam ennume
thannude jeevamozhi ennume
ennude jeevannatharame
Njan pinthudarnnidum
njan pin gemechidum
ennude jeevitha yathrayil
ee maruvin choodathelkumpol
than chirak eniku visramam
2 Kristhuvin divya ishtamennume
ennude jeevithathin aasaye
naalennum krooseduthu njan
nathanishtam niravettume
3 Kristhuvin nindha njan vahikume
ennude bhooshanam athennume
naalennum athen nikshepamai
thejassai eniku lebhyame
4 Kristhuvin mukham njan dharsikume
koramam samudrathin naduvilai
anandharam vidhurave njan kaanumpol
aa pon mugam prethyasayin uravidam
5 Kristhuvin mukam najan darchikume
Ghoramam samudrathil naduvilayi
Antharam vidurave najan kanumpol
Aa ponmukam prayasayin uravidam;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com