• waytochurch.com logo
 • Song - 7159 : Krupa krupa Lyrics

 • Quick search
 • Krupa krupa Lyrics in MALAYALAM


  Ir] Ir] Ir] Ir]
  ssZh-¯n³ almIr]
  ]m]nbmw F¶n ]IÀ¶p \ÂIn
  c£n-¨tXm Fs¶ X³ almIr]

  1 IgpIn X³ cà-¯mÂ
  ad¨p X³ amÀÆ-XnÂ
  ]IÀ¶p X³ kvt\l-sa-¶nÂ
  ]p{X-\m¡n XoÀ¯-XmÂ
  Ah-Im-in-bmbn Fs¶bpw XoÀ¯
  X³ Ir] F{X alm-Ûp-Xsa
  2 _e-lo-\-X-bn XnIbpw _ew
  kÀÆ-i-à-\n³ iàn-btÃm
  XhIr]bn³ km¶n²yw
  Fs¶¶pw aXn F\n¡v
  {InkvXp-hn³ iàn Ft·Â]IÀ¶
  X³ Ir] F{X alm-Ûp-Xsa
  3 \oXn-am\mw ssZhw
  \oXo-I-cn¨p Fs¶-bpw
  \oXn-bn³ Inco-S-¯n³
  hmKvZ-¯hpw \ÂIn-btÃm
  \nXy-X-bn hmgm³\nXyPoh³X¶
  X³Ir] F{X alm-Ûp-Xsa

  Language:MALAYALAM | 76 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6462988
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com