• waytochurch.com logo
 • Song - 7179 : Krushil ninnum yeshu Lyrics

 • Quick search
 • Krushil ninnum yeshu Lyrics in MALAYALAM


  {Iqin \n¶pw tbip \ns¶
  kvt\ltamsS hnfn¨nSp¶p
  N¦nse tNmc \n\¡mbv Rm³ \ÂIn
  aIt\ (aItf) hcnsI³ AcnsI \o

  1 apÄapSn NqSn \nµnX\mbn
  Xq§p¶p {Iqin \n\¡mbv
  FÃmw \n\¡mbv, FÃmw \n\¡mbv
  \mY³ kln¡p¶sXÃmw
  t]mItà aIt\... \n³ ]m]hgnbnÂ...
  t]mItà aItf... \n³ ]m]hgnbnÂ...
  XncnsI hcq C\n sshIcptX þ \o

  2 Nm«hmÀ hoWvS­pw Bªp ]Xn¨p
  thZ\sImWvS­p ]pfªp
  FÃmw \n\¡mbv, FÃmw \n\¡mbv
  \mY³ kln¡p¶sXÃmw
  t]mItà aIt\... \n³ ]m]hgnbnÂ...
  t]mItà aItf... \n³ ]m]hgnbnÂ...
  XncnsI hcq C\n sshIcptX þ \o

  Language:MALAYALAM | 92 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6481641
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com