• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7219 : Kuduvittoduvil janen natil vedinte Lyrics


kUfuvie7afuvi} qaen[ na7i}
vIfieå mu©iel8uM
pafifuM jygItEm qa[_p…
pafukELñvnay\\ <@>
! 3ñv{ s\\Enhit{ pñM tiriQ\\ ni9\\
muñuM vife6e9¡I t-ifuE©a]
pñiEc/{9v[ ni}6uEm_ofuvi}
p=8u Ec{9ifuEm;_
@ Elakemni6u EvH Elak8i[ 2©M EvH
EpaEkzEmwuvi[ patEna6i
5ku9u sms\\tvuM qa[_4eå
5knaTEn_nin6ay\\;_
# `pap¶ikmakuM `pak~teml|aM maRuM
`paz `piyEnaefa8u kUfifuE©a]
`pa6]6zE6 pR6uM
nam9\\ `papi6uM rUpaÆrM;_

Kuduvittoduvil njanen nattil
Veedinte mumpilethum
Padidum jayageethame njan-panka
Padukal ettavanai
1 Uttavar snehithar pattam thirinju ninnu
Muttum vidakennenni thallidumpol
Patti chernnavan nilkume oduvil
Pakshathu cherthidume ;-
2 Lokam eniku venda lokathin impam venda
Pokanamesuvin patha nokki
Ekunnu samasthavum njan-ente
Eka nathane ninakai;-
3 Prapanchikamakum prakrutham’ellam marum
Prana priyanodothu kudidumpol
Prakal’kanake parakum
Namannu prapikum rupandaram;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com