• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7220 : Kunjatin thiru rakthathal jan sudanai Lyrics


Chords: F#

! kuQa7i[ tirurk\\t8a} qa[ wu¤nay\\tI{9u
t[ c…iel wu¤rk\\t8a} qa[ jyM pafifuM
mhtVM r=ka s\\tuti nine69uM
Ecñi}nie9e9 nI vIeHfu8tina}
s\\tuti6uM nie9 qa[ Ayu°i[ naeLl|aM
nºiEyaffivzNuM
@. A{E„afunie9 EGaWi6uM 2O sIEya[ya`tyi}
muE©a7ute9 oafu9u 4[ virutinayi
lBi6uM ni¸yM 4[ viruetni6\\
w`tu6LaruEm ekaHuEpakyil|
`papi6uM 19u qa[ raj[ eekyi}ni9u
xUtn\\maruef m¤Y8i}
#. 4[ BagYkalEma{6uE©a] 49u-M tu-u9u
2O ElaksuKM tLLi qa[ A BagYM kHE„a]
nitYmaM rajY8i} 19u qa[ pafifuM
raj[ muKM kHu 49uM qa[ EGaWi6uM
rk\\t8i[ Plmay\\ vaSuEm sV{”8}
Ekafi Ekafi yugNLayi
$. mEnahrmaM sIEyani} qa[ EvgM Ec{9ifuM
4[ Ek|wmaek nINiE„aM 1vief 48uE©a]
nitYmaM sEÆaWM `papi6uM 19u qa[
4[ w`tuvint\\ 4fu„a[ pafil|
AnºM kUfifuM sanºM pafifuM
`wIEywuraj[ mu©aek

Kunjattin thiru’rekthathal njan shudhanai’thernnu
Than chankile shutha’rekthathal njan jayam padidum
Mahathwam rekshaka sthuthi ninakennum
Chettil’ninnenne nee veendeduthathinal
Sthuthikum ninne njan aayusin nalellam
Nandiyodadi vanangum;-
Aarppodu ninne ghoshikum ie seyon yathrayil
mumpottu thanne odunnu en viruthinai
labhikum nichayam en viruthenikku
shathrukal arume kondupokayilla
prapikum annu njan rajan kaiyil ninnu
duthan’marude madhyathil;-
En bhagya’kalam’orkumpol ennullam thullunnu
Ee loka’sukham thalli njan aa bhagyam kandappol
Nithyamam rajyathil annu njan padidum
Rajan mugam kandu ennum njan ghoshikum
Rekthathin bhalamay vazhume sworgathil
Kodi kodi yugaalay;-
Manoharamam seyonil njan vegam chernnidum
En kleshamake neengi’pom avide ethumpol
Nithyamam santhosham prapikum annu njan
En sathruvinathu eduppan padilla
Aanandam kudidum sanandam padidum
Shri’yesu rajan mumpake;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com