• waytochurch.com logo
 • Song - 7235 : Labhichathaaya nanmakalorthu Lyrics

 • Quick search
 • Labhichathaaya nanmakalorthu Lyrics in MALAYALAM


  1 e`n¨Xmb \\vaItfmÀ¯psb³
  a\Êp \ndsb kvXpXnIfpambv \n³
  D]Imc§sf ad¶nSmXn¶v
  IÀ¯s\ hmgv¯n kvXpXn¨nSp¶p
  Fs´mcmµw F´p kt´mjw
  Fsâ PohnX¯n sNbvX \\vatbmÀ¯mÂ
  2 Ir]bmse¶psS AIrX¯nsâ
  tamN\¯n\mbv hne sImSpt¯ms\
  kIe tcmKhpw kuJyam¡phm³
  \nWsamgp¡n \n³ Poh³ Xt¶mt\;þ Fs´mcmµw....
  3 XIÀs¶b³ Pohn³ hoWvStÃm
  Zbbpw IcpWbpw AWnbn¨hs\
  IgpIt\t¸m ]pXpIhcphm³
  hmbv¡pw \\vabm Xr]vXnXt¶ms\;þ Fs´mcmµw....
  4 s]mSnbmsa¶psS {]IrXnbdnªp\o
  IcpW tXm¶nsb³ ewL\§sf
  AIänZbbm `¡X\m¡n \n³
  CjvSw sN¿phm³ XnscsªSpt¯ms\;þ Fs´mcmµw....

  Language:MALAYALAM | 71 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6465107
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com