• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7262 : Mahima ezum paramesha pahimam Lyrics


mhimeySuM prEmwa
pahimaM EywumEhwa
! nis\\\\tul s\\\\Enh sagrEm, ha
`ps\\\\tavYem tirunamM
`kis\\\\Eta nI taen[ vi`wamM;_
@ ka{muki} BIkrmay\\\\ vruE9rM
kaZmEta niym8i[
viel|a9ayti} tIruem[ BarM;_
# sMgtiyil|iLkIfuva[
s\\\\Enh_c/Nlya}
tiruma{Ev/aefe9yizc/tumUlM;_
$ tavk s9iXi Ec{9tikaEl
jIvni} niReQSuE9}6uM
pavn ciÆkLael;_
% ni[ muKkaÆiey[ m\\\\Lant nI6uM
ni[ mXuramYtvcnM
Ki9tyakEv Epa6uM;_
^ `kUwiel rk\\\\tem[ jIvnaXarem
nawElakM evfiEQafa[
AwEyaEfwuEv Enfa[;_
& pLu…u kf} tIr8iru9u qaeneå
kL…mEñwuev kazuM
viLNuM viwVas8aElafuM;_

Mahimayezum paramesha
Pahimam yeshu’mahesha
1 Nisthula sneha sagarame ha
Prastaviyame thirunamam
Krishto nee thanen vishramem;-
2 Karmukil bhrekaramay varumnneram
Kanmatho niyamathin
Villonnayathil therumen bharam;-
3 Samgathi’yillilakeduvan
Sneha’changalayal
Thiru’marvode’nneyina’chathumulam;-
4 Thavaka sannidi chernnathikale
Jeevanil niranjezunnelkum
Pavana chinthakalale;-
5 Nin muka’kandiyen malanatha neekum
Nin mathuramritha’vachanam
Kinnatha;yakave pokum;-
6 Krushile rekthmen jeevanadarame
Nashalokam vedinjodan
Aashyodeshuve nedan;-
7 Palunku kadal therathirunnu njanente
Kanakametteshuve kanum
Vilangum vishvasa’thalodum;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com