• waytochurch.com logo
 • Song - 7333 : Melilullerushaleme kalamellam kazhiyunna Lyrics

 • Quick search
 • 1 taen-ep-sÅ-cq-i-teta! Ime-saÃmw Ign-bp¶
  \mfn-ses¶ tNÀ¡tW \n³ ssII-fnÂ-þ-\mYm!
  efn-X-Ir-]-bpsS hcn-j-a-\p-Zn-\-a-\p-`-hnþ
  ¸Xn-\-cp-ftW k`-bm-Ipao ]pjv]amw km[p ss\X-enÂ-þ-\nsâ
  ]me-\-a-Ãm-sX-sb-´n-ss¸-X-en ?
  2 lm! Ie-§Ä¡n-S-bn \o BIp-e-bmbv InS-¶mepw
  \mI-\m-Y³ ISm-£n¡pw \nsâ taÂ-þ-Im-´³
  t{]a-c-k-aXp `hn-bpsS a\-amip X¶n-sem-gn-¡-th-þ-]c
  amß-ssN-X\yw e`n-¡p-am-I-bmÂ-þ-\obpw
  hm\-temtI ]dt¶dpw {]mhp-t]mÂ
  3 _me-kq-cy-Im-´n-tImepw tNsegpw NndIn-\m \o
  taep-eIw IS-¡p¶ ImgvN-sb-þ-t]mcm
  I\-I-a-Wn-shm-cp-K-WnI kpX-scmSp kln-X-am-gn-bnem-WnSpw Xh
  _m_n-tem¬ in£bmw tLmc-ho-gvN-sb-þ-Im-×m³
  _me-\n-h-t¶-IWw \n³ thgvNsb
  4 Bbn-c-am-bncw tImSn- hm-\-tKm-f-§sf Xm­n
  t¸mbnSpw \n\vamÀ¤-aq-ln-¡m-htXm?þImWpw
  KK-\-X-e-aXp a\p-P-K-W-\-bp-a-Xn-i-bn-¨p-bcpw hns[uþXh
  `mKy-a-ln-asb hmgv¯m-\m-htXm? þ kuJyw
  tei-sa-¦n-ep-ap-c-¸m³ \mhntXm?
  5 sh×bpw Npa¸p ]¨ aª \oew [q{a-sa¶o
  hÀ®-t`-Z-§-fm \ng \ÂIn-tb-þ-tPym-XnÀ
  aÞ-e-§-fn-e-a-cp-a-h-cpsS hµ\w Pb-tLm-j-sa-¶nh
  aÞ-\-ambv X¶p \n\-¡w-_ntI! þhm\w
  \ns¶-bp-]-N-cn-¨nSpw [mÀ½ntI!
  6 lm! aW-h-d-bv¡-S¯p \ob-Wbpw ka-b¯p
  {ioa-lm-cm-Úntb! \ns¶¡mWp-hm³þ kzÀ¤
  Iman-\o-K-W-a-an-X-Ip-Xp-I-sam-Sm-Z-cm-e-cntI hcpw Xh
  ssIIsf Im´³ ]nSn¡pw tamZ-hm³-þ-\nXy
  kvt\l-`-h-\-¯n-\p-Ån ]qIp-hm³
  7 \n\vap-J-¯p-\n¶p XqIpw \\va[p-]q-c-¯n-ewt_!
  ap§n ebn-¡p¶p Znhy-Úm-\n-IÄ-þ-\nsâ
  \³samgn-¡-cn-I-W-bp-h-Xn-s\mcp \hy-amb kb³kp-an-ÃXp
  k½-Xn-¡p-¶-Ú-c-Ãm-{]m-Wn-IÄ þsXÃp
  ap×-b-dn-bp-¶-Xntà am\n-IÄ
  8 \n³ aln-a-tbm-Xp-h-Xn-¶n-¶-c¶p km²y-atÃ
  s]m¶p-]p-Xp-hm-\-`qan h¶n-Spw-þ-AtX
  a®n ho-Wp- a-dªpt]mb-hÀ ]ns¶bpw ]pXp-Xm-ap-S [cnþ
  ¨p¶-X-Po-h-s\-bm­p \n¶n-Spw-þ-\m-fnÂ
  \n¶n-e-Sn-b³ ebn-¨p-tNÀ¶nSpw
  9 kXy-am-Xm-hm-sb-\n-¡n-§p-¯ta \o am{X-atÃm
  \nXy-t\-ip-{In-kvXp-cmPs\¶p-ta-þ-kÀÆ
  Zp:Jhpw \nP-Xr-¡-Sm-£-a-sXm¶p sIm­-I-e-¯-I-än-Spþ
  apÄ¡-\n-thdpw ]nXm-hm-Wn-¶p-ta-þ-aa
  kzÀ¤-]n-Xm-hnsâ \maw [\y-ta;þ

  Language:MALAYALAM | Author:KVS | 482 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5629158
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com