• waytochurch.com logo
Song # 7375

natha nin naamam ethrayo


naTa ni[ namM 4`tEya
E`wW\FM mEha9tM
sOrBYM tUkuM eetlM Epa}
rmYM mEnahrM
tavk namM papi6u
nl\ku9u saÆVnM
eesVrYnivasM kHti}
Emvu9u ni[ jnM
nie9yu]8ari} «{6ey[
3-tu kOtukM
XnYem[ kZk] kazuki}
ni[ t~_muKaMbujM
ni[ At\msa9iXYM tuElaM
AwVas EktukM
x~wY sMs{gM vi`wmM
mamk vaq\citM
xuKitri[ `ptYaw nI
papik]6a`wyM
saXu6Li[ sEÆaWvuM
nI ta[ nisMwyM
vis\myM nI ¨ saXuEv
s\Enhic/tI x~wM
s\Enhi6uM AyurÆM qa[
nie9 1nYax~wM
s\Enh pEya niEX k~pa
sagrEm s\tvM
EywumEhwEt bhu
manM sms\tvuM

Naatha nin naamam ethrayo
Shreshtam mahonnatham
Saurabhyam thukum thailam pol
Ramyam manoharam
Thaavaka naamam paapikku
Nalkunnu santhvanam
Swairya’nivaasam kandathil
Mevunnu nin janam
Ninne’yultthaaril orkkayen
Ullathu kauthukam
Dhanyamen kankal kaanukil
Nin thru-mukhaambujam
Nin aathama saannidhyam thulom
Aashvaasa kethukam
Drishya samsargam vishramam
Maamaka vaanjachitham
Dukhitharin prathyaasa nee
Paapikal ‘kkaashrayam
Saadhukkalin santhoshavum
Nee thaan nisamshayam
Visamayam nee ie saadhuve
Snehicha thee drisham
Snehikkum aayurantham njaan
Ninne anyaadrisham
Sneha payo nidhe kripaa
Saagarame’sathavam
Yeshuma’hesathe bahu
Maanam samasathavum

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com