• waytochurch.com logo
Song # 7480

njan karthavinay padum jeevichidum


! qa[ k{8avi9ay\ pafuM jIvic/ifuM naeLl|aM
eexvmhtVM ekaHafuM kI{8i6uM t[ vat\slYM
haEllUy/a eexv8inuM haEllUy/a pu`tnuM
haEllUy/a A’avinuM 29uM s{v/kal8uM
@ BarmuE-aru mnml| eexva’avi[ l=zM
sa=a} 1BiWk\t{e6l|a6al8uM sEÆaWi6aM_
# eexv8i[ mu©aek vIzyael s\tuti„a[
Eywuvieå rk\t8ael 4e9 `pap\tna6i ta[_
$ Ek]6 xUtn\mari[ ganM Ebt\lEhmi[ vyli}
Ena6uk pitavi[ xanM Ecruk sMgIt8i}_
% paluM EtnuM oSukIfuM nEl|a{ rajYM 4EåtaM
AwVasN] niRQIfuM `kis\t[ ma{ev/[ pa{„ifM_
^ pafuM qa[ sEÆaW8ael 3-eml|aM tu-uE©a]
pafuM 4e9 1g\niyael EwaXn ecy\tifuE©a]_
& 18iv~=M vafiyaluM muÆiriNav-iyuM
o9uM n}katiru9aluM qa[ k{8avi} pukSuM;_
* 4[ niE=pM sV{g8i…} Akya} qa[ BagYva[
Elakruef xuŸK8i} 4ni6uEHa xuŸKi„a[;_
( eexv8i…el sEÆaWM A`witri[ blmaM
Awy•uEpay Ek|wM xUre8Riyuk naM;_

1 Njan karthavinay padum jeevichidum nalellam
Divamahtvam kondadum keerthikum than vatsalyam
hallelooya daivathinum hallelooya puthranum
hallelooya aathmavinum innum sarvakalathum
2 Bharamulloru manamalla daiva'lmavin lekshanam
Sakshal abhi'shaktherkella;kkalathum santhoshikam;-
3 Daivathin mumpake veenayale sthuthipan
Yeshuvinte rekthathale enee prapthanaki than;-
4 Kelka dhuthanmain ganam bethlahemin vayalil
Nokuka pithavin danam cheruka samgeethathil;-
5 Palum theum ozukedum nallor rajyam entetham
Aswasngal nirangidum kristhan marven parppidam;-
6 Padum jan santhoshathale ullamellam thullumpol
Padum enne agniyale shodana chytheedumpol;-
7 Athivriksham vadiyalum munthiringaavalliyum
onnum nalkathirunnalum njaan karthaavil pukazhum;-
8 en nikshepam svargathil aakayal njaan bhagyavaan
Lokarude dukhathil enikkundo dukhippaan;-
9 daivathinkale santhosham aashritharin balamaam
aashayattupoya klesham dooratheriyuka naam;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com