• waytochurch.com logo
Song # 7499

njanente yeshuve vazthi ente sangetham


! qaeneå Eywuev vaS\\8i vzNifuM
jIvitna]keLl|aM
pavnmaeye9 palic/Eta{6uE©a]
s\\Enhem9i} 5RuE9 <@>
4eå sE…tM nIyl|Eya
4eå A`wyvuM nIyel|a
4eå 3Rvuk] 1KilvuM ni9iel
49uM Akue9[ `paz`piya <@>
@ m~tYvi[ vayi}ni9uM vIeHfuE8aen
mhtVe„fu8uM nie9
qa[ nie9 s\\Enhic/u Esvic/I mruviti}
ni[ name8 EGaWi6uM
# sIeyani[ naTa ni[ s\\Enhemni6ieh
4`tEya A¸rYem
ni[ viLiEya{8u qa[ nie9 pi[gmi„a[
muñuM sm{„i6uE9
$ p{v/tN] cuñinil\\6uM waElM smM
ka8El|a ni[ jne8
A`wyM ni9i} qaen9uMvc/tina}
wawVt waÆiyuH\\
% nIvruM naLi} nin6u tulYnay\\
nil\\pa[ qa[ va¶i6uE9
qa[ nieå nItiyi} tikQifuvanay\\
ni[ k~p ecEy/zEm

1 Janente yeshuve vazthi vanagidum
Jeevitha’nalkalellam
Pavanamayenne palacha’thorkumpol
Snehamennil erunne
Ente sangetham neeyallayo
Ente aasrayavum neeyallo
Ente uravikal akilaum ninnile
Ennum aakunnen parana’priya
2 Mrityuvin vayilninnum vendeduthone
Mahathwapeduthum nine
Jan nine snehichu seviche maruvithil
Nin namathe ghoshikum;-
3 Seeyonil nada nin snehamenikihe
Ethrayo aashcharyame
Nin viliyorthu jan nine pingamippan
Muttum samarppikunne;-
4 Parvathangal chuttinilkum shalem samam
Kathallo nin janathe
Aashraym ninnil janennum’vachathinal
Sawshtha shanthiyunde;-
5 Neevarum nalil ninaku thullyanayi
Nilppan jan vanchikkunne
Jan ninte neethyil thikangi’duvanay
Nin krupa cheyyename;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com