• waytochurch.com logo
Song # 7604

prakale pol nam parannidume pranapriyan


Chords: G#

`pa6eL Epa} naM pR9IfuEm
`paz`pIy[ vrvi}
`ptYawEyRuE9 epaÅuKM kazuva[
`paz`piy[ vru9u
! kW\\fNeLl|aM tI{9ifuEm
kaÆnaM Eywu vruE©a]
ka8iru9ifaM A’blM Xri6aM
kalNELeRyil|;_ `pa6eL..
@ yux\\XN] =amNELRifuE©a]
Bare„EfHtuEHa?
kahLM XVni6uM vani} mzvaL[ vruM
viwux\\XiEyaefaruNi ni}6aM;_ `pa6eL..
# 2O Elak Ek|wNELRifuE©a]
sarmiel|e9¡Ifuk
nitY sEÆaWM ha 4`tEya E`wW\\FM
nitYmayNu vazifuM;_ `pa6eL..
$ vIeHfu6e„7 naM pafIfuM
mYtYev jyemvief?
yugayugmay\\ naM `pIy[ kUef9uM
Etjs\si} vasM ecy\\tIfuM;_ `pa6eL..

Prakale pol nam parannidume
pranapriyan varavil
prethyasa’yerunne ponmukham kanuvan
pranapriyan varunnu
1 Kastangalellam theernnidume
Kandhanam yeshu varumpol
Kathirunnidam alma belam dharikam
Kalangalereilla;-
2 Yuthangal kshamangal’eridumpol
Bharappedendathundo?
Kahalam dwonikum vanil manavalan varum
Visudhiyodorungi nilkam;-
3 Ie loka klesangal’eridumpol
Saramillennenniduka
Nithya sandhosham ha ethrayo shreshtam
Nithyamayangu vanidum;-
4 Veendedukappetta nam paadidum
Mruthuve jayamevide?
Yuga yugamai nam priyan kudennum
Thejassil vasam cheythidum;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com