• waytochurch.com logo
Song # 7616

prarthanayil nalnerame lokachinthakal


! `pa{ˆnyi} n}EnrEm ElakciÆkLk•i
49a`ghavwYNeL pita mu©i} Ek]„i6uM nI
Ap}xuŸKkalNLi} AwVasM kHtuM A’_
Ep6ziyi} vISaQtuM 2©sKi ni9a} te9;_
@ `pa{ˆnyi} n}EnrEm ka8ifu9a’aEv vaS\8a[
nitYM ka8iriE„a[ mu©i} 48i6uem9a`ghM qa[
tÅuKM Etfi vcnM viwVsi„a[ ta[ eca9ta}
t9i} mu•uma`wyic/u nie9 ka„a[ n}EnrEm;_
# `pa{ˆnyi} n}EnrEm pis\gaEm} nie9[vIfien
Ena6i qa[ pR6uMver tani9awVas„…ien
2j\jdvs\`tM vi7u qa[ nitY viruti9uy{9u
vanM kf6uE©a] nie9 vi7uEpakuM n}Enrem;_

1 Prarthanayil nalnerame lokachinthakal
ennagrahavashyangale pithaa mumpil kelppikkum nee
aapal’dukhakalangalil aashvasam kandathum aathma-
pekkaniyil vezhanjathum impasakhi ninnaal thanne;-
2 Prarthanayil nalnerame kathidunnathmave vazhthaan
nithyam kathirippon mumpil ethikkumennaagraham njan
thanmukham thedi vachanam vishvasippan than chonnathal
thannil muttumashrayichu ninne kappaan nalnerame;-
3 Prarthanayil nalnerame pisgamel ninnenveedine
nokki njaan parakkumvare thaninnashvasappankine
ijajadavasthram vittu njaan nithya viruthinuyarnnu
vaanam kadakkumpol ninne vittupokum nalnerame;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com