• waytochurch.com logo
Song # 7669

rajadi rajan devadhi devan


rajaXiraj[ ExvaXiExv[
Evgmay\ v9IfuEm <@>
`pIy Eywuraj[ vruEm
teå wu¤er Ec{8Ifuva[
ha ha namNu Ec{9IfuEm <#>

! A’avi} mu`x 5• EyagYÅa{ evZvs\`tM Xric/vray\ <@>
parilaruM pafifa8
putuganN] pafIfuEm
ha ha 4Æu sEÆaWmEt <#>

@ 4`t sEÆaWM nitY sEÆaWM
pu`ttVM `papi6uE©a] <@>
c¶lN] maRifuEm
nitYM Anºmv{ wirs\si}
Eywu rk\t8i[ puzYmEt <#>

Rajadi rajan devadhi devan
vegamai vannidume 2
priya yeshu rajan varume
thante sudhare chertiduvan
ha ha namangu chernnidume 3

Aalmavil mudra etta yogyanmar
venvasthram dharichavarai 2
parilaarum padidatha
puthu ganangal paadidume
ha ha endhu sandhoshamathe 3

Ethra sandhosham nithya sandhosham
puthrathwam prapikumpol 2
chanjalangal maaridume
nithyam aanandhamavar sirassil
yeshu rekthathin punnyamathe 3

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com