• waytochurch.com logo
Song # 7671

rajadirajan devadi devan megathil


rajaXiraj[ ExvaXi Exv[
EmG8i} v9IfaRay\\
kahLN] muSNifaRay\\
viwu¤{ pR9ifaRay\\ <@>
ha ha 4EÆaranºmiEt <#>
! bu¤iyu- 1¶uknYkmaErE„a}
4¡ krutIfuka _ xIpM k8ijVlic/Ife7
kaÆ[ niE9yuM Ec{8ifuva[<@> ;_ haha...
@ kW\\ft p7izi niº prihasM
nW\\fmpmanvuM_mu•uM
ma•u9 na] vraRay\\
kaÆ[ k¡I{ tufc/ifaRay\\ <@> ;_ haha...
# papvuM wapvuM EragvuM m~tYvuM
4tumil|ae8aru A_Ema=na7i}
naM 48Ifuva[
na]k] 5eR 2niyumil| <@> ;_ haha...

Rajathirajan devathi devan
Megathil vannidarayi
Kahalangel muzahgidaray
Vishudahar parannidaray
Ha ha enthora’anadamithe
Budiyulla anchu’anyakamarepol
Enna karutheduka deepam kattijewlechidatte
Kanthan ninneyum cherthiduvan;-
Kashtatha pattini ninda parihasam
Nashta’mapamanamvum muttum
mattunna nal vararay
Kanthan kannuner thudachidaray;-
Papavum shapavum rogavum mrithuvum
Ethumillathoru aa mokshanattil
Nam etthiduvan
Nalkal eere iniumilla;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com