• waytochurch.com logo
Song # 7672

rajadirajan varunnitha thante visudhare


rajaXiraj[ vru9ita
teå viwu¤er Ec{8ifuva[
! k{8[ vrvi9ay\\ ka8iri6uE9 qa[
karuzYvariEX kazuva[ ev©uE9
kalN] xI{Gma6El|_2ni
@ vanvuM BUmiyuM oSiQuEpakuEm
nitYrajYemni6ay\\ tat[ oru6uE9
49ti} pUkifuM qa[_`piy
# pIdk] v9aluM Byemni6il|
pafuk] shic/ `kis\\tu 4[ nayk[
v[ k~p t9IfuEm_teå
$ 4[ ExhM Erag8a} =yiec/9akiluM
Exhshitnay\\ `piyen kazuM qa[
1veneå eevxYnEl|a_29uM
% sV{”Iy sIEyani} `piyEnaef9uM qa[
vazifuM naLinay\\ ka8ifuE9 `piya
AEm[ k{8aEv vrEz_EvgM

Rajathirajan varunnitha
Thante visuthare cherthiduvan
1 Karthan varavinai kathirikunne najan
Karunnya nithiye kanuvan vempunne
Kalangal dheerkamakalle-ini
2 Vanavum bhumiyum ozhinju pokume
Nithya rajyamenikai thathen orukunne
Ennathil pukidum njan - priya
3 Peedakal vannalum bhayamenikilla
Padukal sahicha kristhu en nayakan
Van krupa thannidume – thante
4 En dheham rogathal kshyichennakilum
Dheha’sahithanai priyane kanum najan
Avanente vaidyanallo – innum
5 Sworgeeya seeyonil priyanodennum najan
Vanidum nalinai kathidunne priya
Amen karhtave varane – vegam

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com