• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7701 : Sarva nanmakalkum sarva dana Lyrics


s{v/ nÅk]6uM s{v/xanN]6uM
3RvifmaM 4[ EywuEv
1EN qa[ s\\tutic/ifu9u
xinvuM pren nºiyay\\ <@>
! ASi AS8i} qa[ kif9u
kUriru] 4e9 mR pific/u
tat[ tiru6rM Etfiey8i
4e9 ma{Ev/afu Ec{8zc/u <@>;_ s{v/..
@ priwu¤at\\mava} niRy\\6
1nuxinvuM 4e9 pren
nieå Evley tikc/ifuva[
n}vrNeL n}kIfuk <@>;_ s{v/..
# Elak 2©NLi} qa[ `Bmic/u
Elak EmahNLi} qa[ muSuki
kaziel|arunaLuM sV{”tat[
hY8i} xYDmay\\ qanuRc/u <@>;_ s{v/..

Sarva nanmakalkum sarva dhanangalkum
Uravidamamennesuve
Ninne njan sthuthichidunnu
Dhinavum parane nandhiyai
1 Azhi azhathil njan kidannu
Kurirul enne mara pidichu
Thathan thirukaram thediethi
Thante marvodu cherthanachu
2 Parisuthalmaval niraka
Anudhinavum parane
Ninte velaye thikachiduvan
Nal’varangale nalkiduka
3 Loka impangalil njan bremichu
Loka mohangalil njan muzhuki
Kanillorunalum sworga thathan
Hrithil moodamai njanurachu

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com