• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7711 : Satyathinte pathayil snehathin Lyrics


stY8ieå patyi} s\\Enh8i[ ekafiyumay\\
sa=ik] smUhEm_ muE9RifaM
! 5knaT[ Eywuvi[ Ejta6eL
5kat\\mavi[ blM Xri6uvi[
wu¤rakuvi[_wk\\trakuvi[
EGarnay w`tuEvafu Eparafuvi[...
@ At\\mavi[ s{v/ayuXN] naM Xri6zM
viwVasmaM pric 5ÆzM
1ry\\6u stYvuM nIti kvcvuM
r=yi[ wirs\\`tvuM 1zieQaruNzM...
# tin\\mk] nmu6u EnriEfHtuHu naM
nn\\mkLa} jyM vriE6zM
papE8afu naM EparafzM
`paztYagE8aLM 4ti{8u nil\\6zM...
$ w`tuEvaefti{6uva[ jyM Enfuva[
At\\mavi[wk\\ti sMBri6uva[
3pvsi6zM_ `pa{ˆi6zM
2fvifaet s\\Eta`t8i} jagri6zM...

Sathyathinte paathayil snehathin kodiyumai
sakshikal samuhame munneridam
1 Ekanaathan yeshuvin jethakale
ekalmavil belam dharikuveen
shutharakuveen-shaktharakuveen
goranaya shathruvodu poraduveen
2 Aalmavin sarvayudhangal naam dharikenam
visvasamam paricha endhenam
araku sathyavum neethi kavachavum
rekshayin sirastravum aninjorungenam
3 Thinmakal namuku neridendathundu naam
nanmakalal jayam varikenam
paapathodu naam poradanam
prana thyagatholam ethirthu nilkenam
4 Shathruvod’ethirkuvan jayam neduvaan
aalmavin shakthi sambharikuvan
upavasikenam- prarthikenam
idavidathe sthothrathil jagarikenam

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com