• waytochurch.com logo
Song # 7825

sthuthikalinmel vasikunnavane sarva


s\\tutikLi[Em} vsi6u9ven
s{v/ mhtV8i[ yEhavey
pafuem ni[ xyey xinvuM
parif8i} 4[ ya`tyti}
! prExwiyay\\ qa[ pa{6u9 vI7i}
nieå emaSik] 4nie69uM kI{8nM
4eå A`wyM ni9iel9umu-ta}
k\\ELwN] mR9u qa[ virutinay\\ oafu9u_...
@ k¡unI{ kazuE©a] mn°liyu9
kruzyi[ k¡u- karuzY variEX
4eå eexvvuM wawVt paRyuEm
ni9i} qa[ mRyu9 wawVt r=y\\6ay\\_...
# `pElaBnNLuM `ptikUl kañukLuM
viwVas jIvit8i} AQfic/IfuE©a]
viwVas nayka ni9i} ma`tM Ena6i qa[
vi`wmmil|aet virutinay\\ oafu9u_...

Sthuthikalinmel vasikunnavane
sarva mahathwathin yehovaye
padume nin dayaye dhinavum
paridathil en yathrayathil
1 Paradhesiyai jan parkunna veettil
ninte mozhikal enikennum keerthanam
ente asrayam ninnilennumullathal
klesangal marannu jan viruthinai odunnu
2 Kannuneer kanumpol manasaliunna
karunain kannulla karunnyavarithe
ente daivavum sashwatha parayume
ninnil njan marayunnu saswatha rekshakai
3 Prelobhanangalum prethikoola kattukalum
vishwasa jeevithathil aanjadichidumpol
vishwasa nayaka ninnil mathram nokki jan
visramamillathe viruthinai odunnu

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com