• waytochurch.com logo
Song # 7891

unarvarulka inneram dava


3z{vru]k 2E9rM Exva
A’ Etj°inaEl Emva[
2OyugaÆYEvLyi} vani} ni9u qNLi}_...
! tavk tUmuK8i[ x{wnM xasri} n}kuk
xUtv~ºM saxrM vaS\\8ifuM AwiWxayka
hEl|luy/a pafuva[ 1l|} paEf maRuva[
xy Eta9zEm sV{”tata_...
@ AHuk] Akev tI{9ifuM Ayti[ mu9Em
naTa ni[ eekkLi[ Evley jIvi„iE6zEm
ni9at\\mavilakuva[ nitYanºM Enfuva[
k~pEykzEm sV{”tata_...
# Axims\\EnhvuM jIvnuM tYagvuM maQuEpay\\
eexvviwVsEma EkvlM Eprinu ma`tem
v9aluM ni9aley t9aluM jIvaviey
tiru vag\\x8MEpa} sV{”tata_...
$ kahLnaxvuM Ek]6uva[ As9kalmay\\
vani}nIEvg8i}EwaBi6uM A’mzaLnay\\
ni[ vrvi[ l=YN] 4NuEm kazu9ita
oru6IEfzEm sV{”tata‰_...

Unarvarulka inneram deva
Aathma thejasinale mevan
Eyuganthya velayil vanil ninnu njangalil-
1 Thavaka thumukathin darshanam daasaril nalkuka
Dhutha vrindam sadaram vazthidum aashishadayaka
Halleluya paduvan allel pade maruvan
Daya thonnename swarga thatha_...
2 Aandukal aakave thernnidum aayathin munnamme
Nadha nin kaikalin velaye jeevippikename
Ninnathamvilakuvan nithyanadam neduvan
Krupa ekaneme swarga thatha_..
3 Aadima snehavum jevanum thaygavum maanjupoyi
Daiva vishvasamo kevalam perinu mathrame
Vannalum ninnalaye thannalum jeevaviye
Thiru vagdathampol swarga thatha_..
4 Kahalanadavum kelkuvan Aasannakalamai
Vanil nee vegathil shobikum aathma manalanai
Nin varavin lakshyangal engume kanunnitha
Orukidename swarga thatha_..

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com