• waytochurch.com logo
Quick search
Song : 7915

Vanaduther lokandyathil kahalmuthupol - Lyrics


vanxUt{ ElakaÆY8i} kahLmUtuE©a]
EywunaT[ EmGE8ri} Elaekv9IfuM
2ruLi} vaS\ck] 1klukyaM n}EmahnnaLti}
s{v/Elakrajavay\ `wIEywu v9IfuM_<@>
! EtEjarUpM papvilíay\ 5kiyEl|a nI
hIn nr{6ay\ ni[ tirurk\tM ciÆiyEl|a nI
EwakBar niSlukLaek nINifuma naLi}
parifmaek vilsifuEm ni[ s\EnhvIcik] _<@>
@ 3yi{ naT[ Etj°i…} vazifuma na]
Anº8i[ ganN] ha epaNuM pariti}
nitYjIv[ 5kifu9 EwaBit `pBaEt
Ek7ifuEm xUt{ pafuM s\Enh gItik] _<@>
# sV{E”namuM 48uvtinay\ mu[nyiíuk
49uEm nI mi9ifuk pari[ xIpmay\
Elak8ieå maykLaek maQIfuE©a] naTa
mNIfaet nil\6ukyay\ nI s\Enh tarmay\_<@>

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com