• waytochurch.com logo
Quick search
Song : 8188

Yeshuve nee cheythathorthal - Lyrics


! EywuEv nI ecy\tEta{8a} nºiEyaef
pafifuM qa[ 49uem9uM nvY ganM
nie9 ma`tM nie9 ma`tM EywuExva
kHifuva[ Awyaey[ `paznaTa <@>
haElluy/a haElluy/a haElluy/a...
haElluy/a haElluy/a haElluy/a...<@>

@ AyirNLi} suºr[ mzvaLEn...
ptinayirNLi} E`wW\FEm ni[ namEm <@>
39t[ nI ma`tEm r=k[ nI ma`tEm;
AraXY[... priwu¤[... <@> EywuEv...
# ASEm 1gaXEm ni[ s\EnhEm...
kruzyuM ni[ xyytuM 1tYt\ButM
AxYnuM nI ma`tEm 1ÆYnuM nI ma`tEm;
AraXY[... priwu¤[... <@> EywuEv...

Yeshuve nee cheythathorthal nandiyode
Padidum njan ennumennum navya ganam
ninne mathram ninne mathram yeshudevaa
Kandiduvan aashyayen prana’natha (2)
Haleluyyaa haleluyyaa haleluyyaa...
Haleluyyaa haleluyyaa haleluyyaa... (2)

Aayirangalil sundaran manavalane...
Pathinayirangalil sreshadame nin namame (2)
Unnathan nee mathrame rakshakan nee mathrame;
Aaradhyan... parishudhan... (2) Yeshuve...
Aazhame agadhame nin snehame...
Karunayum nin daya’yathum athya’thbhutham
Aadyanum nee mathrame anthyanum nee mathrame;
Aaradhyan... parishudhan... (2) Yeshuve...

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com