• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 8223 : Yeshuvin snehathal ennullam pongunne Lyrics


Eywuvi[ s\\Enh8a} 49u-M epaNuE9
t[ s\\EnhmaXurYM ciÆatItmE`t
ha 4`t ASem Eywuvi[ s\\EnhEm
Ayti[ XYanem[ jIvitBagYEm
! Elaks\\TapnM mu[epe9yuM kHEl|a
Elak8i} v9u t[ jIven t9El|a
4`tEya E`wW\\FmaM sV{”Iy viLiyay\\
4e9yuM EyagYnay\\ 4¡iy s\\EnhEm
@ sIEyani} 4ni6ay\\ mUlkl|akuva[
sIEyaniele9yuM Ec{8u pziyuva[
sV{”Iy tatni} EvlyuM tikc/u
sV{”Iy wi}piyaM Eywuvi[ s\\Enhem
# 1t\\Buts\\EnhamaM sV{”Iy xan8a}
s©U{¡na6ifuM 4e9yuM te9E„a}
w`tuvaM 4e9yuM t[ sVÆma6iy
s\\EnhsVrUpni} 1tulY s\\Enhem
$ k{8avaM kuQa7i[ klYaznaLti}
kaÆyaM t[ mu[pi} 4e9yuM ni{8uva[
EGarmaM pafuk] `kUrraaMyUxra}
karzM 2l|aet shic/ s\\Enhem
% jIvkirIfvuM EjYatiyaM vs\\`tvuM
nItiyi[ ecE…aluM Xric/u vaSuva[
mu]mufi Xric/u niºyuM shic/u
m9aXi m9 ni[ maRa8 s\\Enhem
^ vIeHfu„i[ ganM pafuM qa[ sIEyani}
viZxUt{6uM pafa[ 1sa¤Yem 1t\\
ka}vRi giriy} ka}krM tuLc/
kuQafaM `piyani} s\\Enhem[ ganem

Yeshuvin snehathaal ennullam pongunne
Than sneha maaduryam chinthaa ttheethamathre
Ha ethra modhame Yeshuvin snehame
Aayathin dhyanamen jeevitha-bhaagyame
1 Lokasthaapanam munpenneyum kandallo
Lokathil vannu than jeevane thannallo
Ethrayo sreshtamaam swargheeya viliyal
Enneyum yogyanai enniya snehame
2 Seeyonil enikkai moolakalakuvaan
Seeyonil enneyum cherthu paniyuvaan
Swargeeya thaathanil velayumthikachu
Swargheeya silpiyaam Yesuvin snehame
3 Albhutha snehamaam swargheeya dhanathaal
Sampoorrnannakkdium enneyum thanne pol
Sathruvaam enneyum than swanthamakkiya
Snehaswaroopanin athullya snehame
4 Karthavam kunjattin kalyana-nalathil
Kanthayam then munpil enneyum nirthuvan
Goramam padukal kruraram-yudaral
Karanam illathe sahicha snehame
5 Jeevakireedvum jothiyam vasthravum
Neethiyin chengolum darichu vazuvan
Mulmudi darichi nindayum sahichu
Mannadi manna nin Maratha snehame
6 Veendeduppin gaanam paadum njaan zionil
Vin-dhoodharkum paadaan asaadyameyathu
Kaalvary malayil kaalkaram thulacha
Kunjaadaam priyanin snehamen gaaaname

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com