• waytochurch.com logo
Song # 9252

aradhane nayaka


DgÁzsÀ£ÉUÉ £ÁAiÀÄPÀ ¤Ã£É
DgÁzsÀ£ÉUÉ MqÉAiÀÄ£ÀÄ ¤Ã£ÉÃ
DAiÀÄÄgï PÉƣɪÀgÉUÀÆ ¤£ÀߣÉßà ¸ÀÄÛw¸ÀĪɣÀÄ
ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ d£ÀgÉÆÃ¼ï ±ÉæõÀÖ
CzÀÄâvÀ AiÉÄøÀÄ ¤Ã£ÉÃ
GzÀAiÀÄ vÁgÉ £À£Àß ¦æÃw ¤Ã£ÉÃ
JAzÉAzÀÆ ºÉÆUÀ¼ÀĪɣÀÄ
¤vÀå gÁdåªÀ ¤ÃqÀ®Ä wgÀÄV £Á §gÀĪɣÉAzÉÃ
¹zÀÝ£ÁV ¤£Àß ¸ÉÃgÀĪÀAvÉà JAzÉAzÀÆ £ÀªÀĸÀÌj¥É

Aradhane nayaka neene
Aradhanegodeyanu neene
Ayur kone varegoo
Ninnanne sthuthisuvenu
Hatthu savira janarol sreshta
Adbutha yesu neene
Udaya thare nanna preethi neene
Endendu hogaluvenu
Nithya rajyava needalu
Thirugi na baruvenende
Siddanagi ninna seruvanthe
Anudina namaskaripe

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com