• waytochurch.com logo
Song # 9262

deva krupeyu shashvathavu


zÉêÀ PÀÈ¥ÉAiÀÄÄ ±Á±ÀévÀªÀÅ
DvÀ£ï PÀÈ¥ÉAiÀÄÄ ±Á±ÀévÀªÀÇ
DvÀ£À ºÉÆUÀ½ ¸ÀvÀÄw¹ ºÁr
ºÀ¯ÉèîÆAiÀÄå JAzÁ¨sÀðn¸ÀÄ
EPÀÌnÖ£À®Æè £Á±ÀªÁUÀzÉÃ
PÀvÀð£ÀÄ vÁ£Éà PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ
DvÀ M¼ÉîêÀ DvÀ ªÀ®è¨sÀ
DvÀ£ï PÀÈ¥ÉAiÀÄÄ ±Á±ÀévÀªÀÅ
±ÀvÀÄæ ¸ÉÃ£É ªÀÄÄwÛPÉÆAqÀgÀÆ
¨sÀPÀÛ zÁ«ÃzÀ£À zÉêÀ
£ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ
DvÀ M¼ÉîêÀ DvÀ£ï PÀÈ¥ÉAiÀÄÄ ±Á±ÀévÀªÀÅ
CVß ±ÉÆÃzsÀ£É £ÀÄAUÀ §AzÀgÀÆ
ªÀÄĽî£À VqÀzÉÆüï vÉÆÃjzÀ zÉêÀ
PÁzÀÄ £ÀqɸÀé DvÀ M¼ÉîêÀ
DvÀ£ï PÀÈ¥ÉAiÀÄÄ ±Á±ÀévÀªÀÅ

Deva krupayu Shasvathavu
Athan krupayu Shasvathavu
Athana hogali Sthusi hadi
Halleluiah endarbatisu
Ikkatinallu Naashavagadhe
Karthanu thane kayuthiruva
Atha olleva Atha vallaba
Athan krupayu Shasvathavu
Shathru sene Muthikondarru
Bhaktha Daavidhana Deva namage
Munde hoguva Atha olleva
Athan krupayu Shasvathavu
Agni Shodane nunga bandharu
Mullina gidadolu thoridha dheva
Kadhu nadesuva Atha olleva
Athan krupayu Shasvathavu

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com