• waytochurch.com logo
Song # 9263

deva krupeyu shashvathvu


zÉêÀ PÀÈ¥ÉAiÀÄÄ ±Á±ÀévÀªÀÅ
DvÀ£ï PÀÈ¥ÉAiÀÄÄ ±Á±ÀévÀªÀÇ
DvÀ£À ºÉÆUÀ½ ¸ÀÄÛw¹ ºÁr
ºÀ¯ÉèîÆAiÀÄå JAzÁ¨sÀðn¸ÀÄ
EPÀÌnÖ£À®Æè £Á±ÀªÁUÀzÉÃ
PÀvÀð£ÀÄ vÁ£Éà PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ
DvÀ M¼ÉîêÀ DvÀ ªÀ®è¨sÀ
DvÀ£ï PÀÈ¥ÉAiÀÄÄ ±Á±ÀévÀªÀÅ
±ÀvÀÄæ ¸ÉÃ£É ªÀÄÄwÛPÉÆAqÀgÀÆ
¨sÀPÀÛ zÁ«ÃzÀ£À zÉêÀ
£ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ
DvÀ M¼ÉîêÀ DvÀ£ï PÀÈ¥ÉAiÀÄÄ ±Á±ÀévÀªÀÅ
CVß ±ÉÆÃzsÀ£É £ÀÄAUÀ §AzÀgÀÆ
ªÀÄĽî£À VqÀzÉÆüï vÉÆÃjzÀ zÉêÀ
PÁzÀÄ £ÀqɸÀé DvÀ M¼ÉîêÀ DvÀ£ï PÀÈ¥ÉAiÀÄÄ ±Á±ÀévÀªÀÅ

Deva krupeyu shashvathvu
Athan krupeyu shashvathavu
Athana hogali sthuthisi hady
Halleluiah endarbatisu
Ikkattinallu nashavagade
karthanu thane kayuthiruva
Atha olleva atha vallaba
Athan krupeyu shashvathavu
Shathru sene muthikondaru
Baktha daveedana deva namagu
Munde hoguva atha olleva
Athan krupeyu shashvathavu
Agni shodane nunga bandaroo
Mullina gidadol thorida deva
Kadhu nadesuva atha olleva
Athan krupeyu shashvathavu

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com