• waytochurch.com logo
Song # 9264

devanige


zÉêÀ¤UÉ ªÀÄ»ªÉÄ PÀvÀð¤UÉ ªÀÄ»ªÉÄ
ºÀÄqÀÄQ §AzÀÄ gÀQë¹zÀ AiÉÄøÀÄ«UÉ ªÀÄ»ªÉÄ
CAiÀiÁå ¸ÉÆÛÃvÀæ ¸ÉÆÛÃvÀæ
AiÉÄøÀÄ«UÉ ¸ÉÆÛçÃvÀæ
G£ÀßvÀ¢ zÉêÀ¤UÉ ªÀÄ»ªÉÄ GAmÁUÀ°
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀÅ
¦æÃwAiÀÄÄ GAmÁUÀ° - F (2)
Q«UÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢gÀÄªÉ ¤£Àß avÀÛ ªÀiÁqÀĪɣÀÄ
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¤£ÀßµÀÖªÀÅ
¥Àj¥ÀÆtðªÁVgÀ° - F (2)
¢Ã£ÀgÁzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß JAzÉAzÀÆ £É£É¹gÀĪÉ
¥ÀæPÁ±ÀªÉà eÉÆvÉUÁgÀ£É
ºÀÈzÀAiÀÄzÀ D±ÀæAiÀĪÉà - ¨Á¼À (2)
ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÄ
¸ÀAvÉÆõÀ¢A¢gÀ°
ºÁqÀĪÀ J®ègÀÆ ¥Àj±ÀÄzÀÞgÁVgÀ° -EAzÀÄ (2)

Devanige mahime
karthanige mahime
Huduki bandu rakshisida
yesuvige mahime
Ayya sthothra sthothra
yesuvige sthothra
Unnathadi devanige
mahime untagali
Boomoyalli samadhanavu
Preethiyu untagali – E (2)
Kivigalanu therediruve
nin chitha maduvenu
Boomiyalli ninnishitavu
Paripoornavagiraly (2)
Deenaradha nammannu
endhendhu nenesiruve
Prakashave jothegarane
Hrudhayadha Ashrayave (2)
Hudukuva prathiyobbaru
santhoshadindirali
Haduva yellaru
parishuddaragirally (2)

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com