• waytochurch.com logo
Song : 9265

El Shaddai nanna jothe neene


J¯ï - µÀqÁAiÀiï £À£Àß eÉÆvÉ ¤Ã£É
£À£Àß ¨sÁ½£À PÉÆÃmÉAiÀÄÄ
K£É¯Áè CzÀÄâvÀ £À£Àß ¨Á¼À° ªÀiÁrzÉÃ
£À£Àß ¨Á½£À §® ¤Ã£ÉÃ
ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ°è PÀÈ¥ÉAiÀÄ ¸ÀÄj¸ÀĪÀ PÀÈ¥ÉUÉ ¸ÉÆÃÛçÃvÀæªÀÅ
¤£Àß £ÁªÀÄ £À£ÀUÉ ¦æAiÀÄ ¤£Àß ºÀ¸ÀÛªÉà D±æÀAiÀÄ
EzÀĪÀgÉUÀÆ PÁzÀÄ £ÀqɹzÀ J©£É¸ÀgÉ ¸ÉÆÛçÃvÀæ
J®è ¢£ÀªÀÇ eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ EªÀiÁ£ÀĪÉî£É ¸ÉÆÛçÃvÀæªÀÅ
AiÀĺÉÆêÀ gÁ¥sÀ J¯Áè ¢£ÀªÀÅ £À£Àß ¥ÀjºÁj
J®è ¢£ÀªÀÇ dAiÀĪÀ PÉÆqÀĪÀ AiÀĺÉÆêÀ ¤¹ìAiÉÄà ¸ÉÆÛçÃvÀæªÀÅ
AiÀĺÉÆêÀ ¬ÄÃgÉ £À£Àß CUÀvÀåªÀ £ÉÆÃrPÉÆýÃégÉ
£À£Àß ¨Á½£À ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÉ AiÀĺÉÆêÀ ±Á¯ÉÆêÀiï ¸ÉÆÛçÃvÀæªÀÅ

El Shaddai nanna jothe neene
Nanna baalina koteyu
Yenella adhbutha nanna baalali maadidhe
Nanna baalina bala neene
Munjaneyelli krupeya surusidha
Krupege sthothravu
Ninna nama nanage priya
Ninna hasthave ashraya
Idhuvaregu kaadhu nadesidha
Yebenesare sthothra
Yella dhinavu jotheyalliruva
Immanuvelane sthothravu
Yehova Rapha yella dhinavu
Nanna parihari
Yella dhinavu jayava koduva
Yehova nissiye sthothravu
Yehova yeere nanna agathyava
Nodi kolveere
Nanna baalina samadhanave
Yehova shalom sthothravu

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com