• waytochurch.com logo
Song # 9266

elu deepagala naduve


K¼ÀÄ ¢Ã¥ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÁAw ¥ÀÆtð£ÁV
±ÀĨsÀæ ªÀ¸ÀÛçªÀ zsÀj¹ PÁtĪÉøÀĪÉÃ
D¢AiÀÄÆ CAvÀåªÀÇ ¤Ã ªÀiÁvÀæ AiÉÄøÀĪÉÃ
¸ÀÄÛwUÀ½UÀÆ ¸ÉÆÛÃvÀæPÀÆÌ ¤Ã AiÉÆÃUÀå£ÉøÀĪÉÃ
¤£Àß gÀÆ¥À ¸Àé¨sÁªÀªÀÅ £À£ÀßzÁUÀ°
¤£Àß DvÀä ±ÀQÛAiÀÄÆ £À£À߯ï vÀÄA§°
£À£Àß avÀÛUÀ¼É®èªÀÇ ¨ÉÃqÀ AiÉÄøÀĪÉÃ
¤£Àß DvÁä©üµÉÃPÀªÀÅ £À£À߯ÁèUÀ°

Elu deepagala naduve kanthi poornanagi
Shubra vasthrava dharisi kanuvesusve
Aadiyu anthyavu nee mathra yesuve
Sthuthigaligu sthothrakku nee yogyanesuve
Ninna roopa swabavavu nannadagali
Ninna athma shakthiyu nannal thumbali
Nanna chithagalellavu beda Yesuve
Ninna athmabishekavu nannallagali

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com