• waytochurch.com logo
Song # 9270

galileya enba oorali


UÀ°¯ÁAiÀÄ JA§ HgÀ°è
AiÉÄøÀÄ d£ÀgÀ ¸Ààj²¹zÀ
PÀÄgÀÄqÀgÀÄ Q«qÀgÀÄ PÀÄAlgÀÄ J®ègÀ£ÀßÆ
AiÉÄøÀÄ UÀÄt ªÀiÁrzÀ
ºÀ¯ÉèîÆAiÀÄ gÁd¤UÉ
ºÀ¯ÉèîÆAiÀÄ zÉêÀjUÉ
ºÀ¯ÉèîÆAiÀÄ PÀvÀð¤UÉ
ºÀ¯ÉèîÆAiÀÄ AiÉÄøÀÄ«UÉ
PÀgÀUÀ¼À vÀn ºÁqÀĪɪÀÅ (4)
PÀgÀUÀ¼À JwÛ ºÁqÀĪɪÀÅ (4)
PÀgÀUÀ¼À ©Ã¹ ºÁqÀĪɪÀÅ (4)

Galileya emba oorali
Yesu janara sparshisida
Kurudaru kividaru kuntaru ellaranu
Yesu guna madidha
Alleluya Rajanige
Alleluya Devarige
Alleluya Karthanige
Alleluya Yesuvige
Karagala thatti Haduvevu (4) – Gali…..
Karagala yetthi Haduvevu (4) – Gali…..
Karagalo beesi Haduvevu (4) – Gali

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com