• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 9278 : Jaya koduva devarige Lyrics


dAiÀÄ PÉÆqÀĪÀ zÉêÀjUÉ PÉÆÃn PÉÆÃn ¸ÉÆÛÃvÀæ
fêÀ ¤ÃqÀĪÀ AiÉÄøÀÄ gÁd¤UÉ fëvÀªÉ¯Áè ¸ÉÆÛÃvÀæ
ºÀ¯ÉèîÆAiÀÄå ºÀ¯ÉèîÆAiÀÄå ºÁqÀĪÉÃ
D£ÀAzÀ zÀ餬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀ¼ÀĪÉ
¤ÃwAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ¢ ¸À®Ä» £ÀqɸÀĪÀ
PÀvÀð£Éà £À£Àß §®ªÀÅ ºÉzÀgÉãÀÆ JA¢UÀÆ
CzÀÄâvÀ PÀvÀð£Éà ¸ÀªÀð ¸ÀȶÖUÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÉÃ
AiÀÄÄzsÀÞ¢ ±ÀÆgÀ£Éà fë¸ÀĪÀ gÀPÀëPÀ£ÉÃ
£ÀA©UÀ¸ÀÛ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄ PÁAiÀÄĪÀ£ÀÄ
¥Àj±ÀÄzsÀÞ DvÀä¤AzÀ C©ü±ÉÃPÀ ªÀiÁqÀé£ÀÄ

Jaya koduva devarige Koti koti sthothra
Jeeva needuva Yesu rajanige
Jeevithavella sthothra
Halleluiah Halleluiah haduve
Ananda dwaniyinda hogaluve
Neethiya hasthadi Saluhi nadesuva
Karthane nanna balavu Hederenu endigu
Adbutha karthane Sarva srishtige nayakane
Yuddadi shurane Jeevisuva rakshkane
Nambigasthnu Nannannu kayuvanu
Parishudha athaninda Abisheka madvanu

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com