• waytochurch.com logo
Song # 9281

kalvari preethiya


PÀ¯Áéj ¦æÃwAiÀÄ £É£ÉAiÀÄĪÀ ªÉüÉ
PÀtμÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÉ
PÀvÁð ¤£ï ¨ÁzÉAiÀÄ £É£ÉAiÀÄĪÁUɯÁè
ºÀÈzÀAiÀiÁ PÀgÀUÀÄwÛzÉ
UÉvÀìªÀÄ£ÉAiÀÄ vÉÆÃlzÉÆüÀÄ
£ÀgÀ¼ÁqÀĪÀ ±À§Ý
J®Æè ¥ÀæwzÀ餸ÀÄwÛzÉÃ
£ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄì MqÉAiÀÄÄwÛzÉ
PÀtμÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÉ
²®Ä¨sÉUÉ ºÁQzÀ PÀÆæjUÀ¼ÀÄ ¤£Àß
ªÀ¢ü¸ÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ®Æè
CªÀjUÁV ¤Ã ¨ÉÃr¢ÝÃAiÉÄ ¦æÃw¬ÄAzÀªÀgÀ£ÀÄß
£ÉÆÃr¢ÝÃAiÉÄà C¥Áà ¤£ï ªÀÄ£À »jzÀÄ
£ÀªÀÄäAiÀÄ ¤£Àß ºÁUÉ ªÀiÁ¥Àðr¸À®Ä
¤£ï fêÀ PÉÆnÖÃgÀ¯Áè
£ÀªÀÄäAiÀÄ ²gÀUÀ¼À ¨ÁV¸ÀÄvÀ
¤ªÀÄäAiÀÄ PÀgÀzÉÆüÀÄ ¤ÃrgÀĪÉ
JAzÀÆ £À£Àß £ÀqɸÀÄ

Kalvari preethiya neneyuva vele
Kangalu thumbuthide
Kartha nin badheya neneyuvagella
hrudhaya karaguthidhe
Gethsamaneya thotadolu
naraladuva shabda
Elloo prathidvanisuthidhe
namma manasu odeyuthidhe
kangalu thumbuthide
Shilubege hakidha krurigalu
ninna vadhisuva veleyalloo
avrigagi nee bedidhiye
preethiyindavarannu nodidiye
appa nin mana hiridhu
Nammaya ninna hage marpadisalu
Nin jeeva kottiralla
nammaya shiragala bagisutha
nimmaya karadolu neediruve
endoo namma nadesu

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com