• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 9288 : Karthane ninnaya Lyrics


PÀvÀð£É ¤£ÀßAiÀÄ ¥ÁzÀ¢ £À£ÀUÉ £ÉªÀÄä¢ £ÉªÀÄä¢AiÉÄÃ
D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ºÁqÀÄªÉ £Á D£ÀAzÀ D£ÀAzÀªÉ
D±ÀæAiÀÄªÉ Cw±ÀAiÀÄªÉ DgÁzsÀ£É DgÁzsÀ£É
AiÀÄdÕzÀ PÀÄjªÀÄj ¥Á¥ÀªÀ£É¯Áè ¸ÀA¥ÀÆtð ºÉÆvÀÛªÀ£É
¥Àj±ÀÄzÀÞ gÀPÀÛ £À£ÀUÁVAiÉÄà ¸Áé«Ä
¨sÁUÀå ¸Ë¨sÁUÀåªÉ ¥Àj±ÀÄzÀÞ£Éà ¥ÁªÀ£À£Éà DgÁzsÀ£É DgÁzsÀ£É
¤£ÀßAiÀÄ PÀÈ¥ÉAiÀÄ £É£ÉzÀÄ £É£ÉzÀÄ £À£ÁßvÀä ZÉÊvÀ£ÀåªÉÃ
£À®è£ÀÄ ¤Ã £À£Àß ¦æAiÀÄ£ÀÄ ¤Ã £À£ÉßøÀÄ gÁd£ÀÄ ¤Ã
£À£ï zÉêÀ£É £Á£Àß AiÉÄøÀÄªÉ DgÁzsÀ£É DgÁzsÀ£É
JµÉÆÖAzÀÄ PÀµÀÖªÀÅ £À£ÀUÉ §AzÀgÀÆ ¤£ÀߣÀÄ CUÀ¯É£ÀÄ
gÀPÀÛªÀ ¸ÀÄj¹ ¸ÁQë £Á ¤ÃqÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ ¤±ÀÑAiÀĪÉÃ
gÀPÀëPÀ£É AiÉÄøÀÄ zÉêÀ DgÁzsÀ£É DgÁzsÀ£É

Karthane ninnaya padhadhi nanage
Nemmadhi nemmadhiye
Asakthiyindha haduve na ananada anandave
Ashrayave athishayave aradhane aradhane
Yajnadha kurimari papavanella
Sampoorna hothavane
Parishudha raktha nanagagiye swamy
Bagya sowbagyave
Parishdhane Pavanane aradhane aradhane
Ninnaya krupaya nenedhu nenedhu
Nannathma chaithanyave
Nallanu nee nanna priyanu nee
Nannesu rajanu nee
Nan devane nan yesuve aradhane aradhane
Yesthondhu kashtavu nanage bandaru
Ninnanu agalenu
Rakthava surisi sakshi na needuve
Nishchaya nischayave
Rakshkane yesu deva aradhane aradhane

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com