• waytochurch.com logo
Song # 9294

mahimeya arasane ninna


ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ CgÀ¸À£Éà ¤£Àß DvÀä¢ DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀ gÁd£Éà ¤£Àß ¤vÀåªÀÇ DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
AiÉÄøÀĪÉà ¸ÀÄÛw¸ÀĪɣÀÄ gÁd£Éà DgÁ¢ü¸ÀĪÉÃ
PÀÈ¥ÉAiÀÄ°è L±ÀéAiÀÄð£Éà ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
¸ÀªÀðªÀ£ÀÄß D¼ÀĪÀªÀ£Éà ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
£À£ÀßAiÀÄ gÀPÀëPÀ£Éà ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
£À£ÀßAiÀÄ eÉÆvÉUÁgÀ£Éà ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
G£ÀßvÀ zÉêÀ ¤Ã£É ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
¥Àj±ÀÄzsÀÝ zÉêÀ ¤Ã£É ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
¥Á¥À¢AzÀ ©r¹gÀÄªÉ ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
¥Àj±ÀÄzsÀÞ ªÀiÁrgÀĪÉà ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
EPÀÌlÖ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£Éà ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
PÀµÀÖzÀ°è «ªÉÆÃZÀPÀ£Éà ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
£À£ï ¨Á¼À dAiÀĪÀÅ ¤Ã£É ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ
£À£ï ¨Á¼À §®ªÀÅ ¤Ã£É ¤£ÀߣÉà DgÁ¢ü¸ÀĪÉ

Mahimeya arasane ninna athmadi aaradhisuve
Paraloka raajane ninna nithyavu aaradhisuve
Yesuve sthuthisuvenu raajane aaradhisuve
Kripeyalli aiswaryane ninnanne aaradhisuve
Sarvavannu aaluvavane ninnanne aaradhisuve
Nanna rakshakane ninnanne aaradhisuve
Nanna jothegarane ninnannee aaradhisuve
Unnatha deeva neene ninnanne aaradhisuve
Parishuddha deva neene ninnanne aaradhisuve
Paapadinda bidisiruve ninnanne aaradhisuve
Parishudha naadiruve ninnanne aaradhisuve
Ikkattalli sahayakane ninnanne aaradhisuve
Kashtadalli vimochakane ninnanne aaradhisuve
Nan baala jayavu neene ninnanne aaradhisuve
Nan baala balavu neene ninnanne aaradhisuve

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com