• waytochurch.com logo
Song # 9303

nan manave karthananne


£À£ï ªÀÄ£ÀªÉà PÀvÀð£À£Éßà ¸ÀÄÛw¸ÀÄ
CªÀÄvÀgÁ¼ÀªÉà DvÀ£À£Éß ¸ÀÄÛw¸ÀÄ
DvÀ£À ¸ÀPÀ® G¥ÀPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
JA¢UÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄ¢gÀÄ (2)
¥Á¥ÀªÀ£É¯Áè ªÀĤ߹zÀ
gÉÆÃUÀªÀ vÁ£ÉÆvÀÄÛ wÃj¹zÀ
£Á±À£À¢AzÀ vÀ¦à¹zÀ
¦æÃw PÀȥɬĪÀÄzÀ ±ÀÈAUÀj¹zÀ

Nan manave karthananne sthuthisu
Antharalave athananne sthuthisu
Athana sakala upakaragalannu
Endigu mareyadiru (2)
Papavanella mannisida
Rogava thanothu theerisida
Nashanadinda thappisida
Preethi krupeyinda shrungarisida

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com