• waytochurch.com logo
Song # 9309

nannna usiriruva dinavella


£À£Àß G¹jgÀĪÀ ¢£ÀªÉ¯Áè £Á ªÀiÁqÀĪÉÃ
¤ªÀÄUÉà DgÁzsÀ£É
DgÁzsÀ£É DgÁzsÀ£É AiÉÄøÀÄ«UÉ
JµÉÆÖAzÀÄ G¥ÀPÁgÀ £À£Àß fëvÀzÀ°è
¤Ã ªÀiÁrgÀĪÉà AiÉÄøÀAiÀiÁå
£À£Àß ¥Áæt ¤Ã £À£Àß G¹gÀÄ ¤Ã
JAzÉAzÀÆ ¤ªÀÄUÉà DgÁzsÀ£ÉÃ
§®«®è¢gÀĪÁUÀ £À£ÀߣÀÄß ¤Ã
§®¥Àr¹gÀÄªÉ AiÉÄøÀAiÀiÁå
£À£Àß §®ªÀÅ ¤Ã £À£Àß §AqÉ ¤Ã
JAzÉAzÀÆ ¤ªÀÄUÉà DgÁzsÀ£ÉÃ
ºÀ¹ªÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ £À£ÀߣÀÄ ¤Ã
JAzÉAzÀÆ ¥ÉÆö¹gÀĪÉ
£À£Àß ¥Á®Ä ¤Ã £À£Àß ¨Á¼ÀÄ ¤Ã
JAzÉAzÀÆ ¤ªÀÄUÉà DgÁzsÀ£ÉÃ

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com