• waytochurch.com logo
Song # 9312

neeve saku yesappa


¤ÃªÉ ¸ÁPÀÄ AiÉÄøÀ¥Áà
¤ªÀÄä ¸ÀªÀÄÄäR £À£ÀUÀ¥Áà
JµÉÆÖAzÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀªÀÅ
¤ªÀÄäAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄäRªÀÇ
¥ÁæuÁvÀä ±ÀjÃgÀªÀÇ
¤ªÀÄä£Éßà §AiÀĹzÉ
ºÉƸÀ¨sÀ® ¤ÃqÀĪÉ
C¨sÀµÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÉ
¥sÀ®ªÀżÀî ªÀÄgÀªÁV
¨Á½ ¨É¼ÀUÀĪÉ
C¥Áà ¤£ï ¸À¤ß¢üUÉ
vÀªÀPÀ¢ §A¢gÀĪÉ
¤£À ªÀÄÄR PÀAqÀÄ
£Á vÀÈ¦Û ºÉÆAzÀĪÉ
eÉä£À gÀÄaVAvÀ
¸À«AiÀiÁzÀ ¨sÁUÀåªÉÃ
ºÀÄqÀÄQAiÀÄÆ ¹UÀzÀAvÀ
KPÉÊPÀ L±ÀéAiÀÄð

Neeveve saku yesappa
Nimma sammukha nanagappa
Eshtondu madhuravu
Nimmaya sammukhavu
Pranathma shareeravu
Nimmanne bayaside
Hosabala needide
Abhisheka madidhe
Phalavulla maravagi
Bali belaguve
Appa nin sannidige
Thavakadi bandiruve
Nin mukha kandu na
Thrupthi honduve
Jenina ruchigintha
Saviyada bagyave
Hudukiyu sigadantha
Ekaika aishwarya

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com