• waytochurch.com logo
Song # 9313

nimma dukkavu santhosha


¤ªÀÄä zÀÄRBªÀÅ ¸ÀAvÉÆõÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ
¤ªÀÄä PÀ¼ÀªÀ¼À PÀtÂÚÃgÀÄ J¯Áè ªÀÄgÉAiÀiÁUÀĪÀzÀÄ
PÀ¼ÀªÀ¼ÀªÉà ¨ÉÃqÀ PÀ¼ÀªÀ¼ÀªÉà ¨ÉÃqÀ
£ÀªÀÄä AiÉÄøÀÄ PÉÊ ©qÀ¯ÁgÀ
£ÀqÉzÀzÀÝ £É£À¹ PÉÆgÀUÀ¢gÀÄ ºÀ¼ÉzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ©qÀÄ
PÀvÀð£ÀÄ ºÉÆøÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ EAzÉà ¤Ã PÁtĪÉÃ
±ÀQÛUÉ «ÄÃjzÀ ±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¤£ÀUÉAzÀÆ ¤ÃqÀ£ÀÄ
¸À»¸À®Ä ¤£ÀUÉ §® PÉÆqÀĪÀ vÀ¥Àà®Ä zÁj vÉÆÃgÀĪÀ
CVßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÉ
£À¢UÀ¼À£ÀÄß ¤Ã zÁnzÀgÀÆ ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃUÀ¯ÁgÉ

Nimma dukkavu santhoshavaguvadu
Nimma kalavala kanneeru ell mareyagvadu(2)
Kalavalave beda kalavalave beda
Namma yesu kai bidalara
Nadedadda nenasi koragadiru
Haledannu marethubidu
Karthanu hosadannu maduvanu
Indhe nee kanuve (2)
Shakthige meerida shodaneya
ninagendu needanu
Sahisalu ninage balakoduva
thappalu dari thoruva
Agniya mele nadedaru
suttu hogalare
Nadigalannu nee datidaru
mulugi hogalare

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com