• waytochurch.com logo
Song # 9315

nimmanne nambi bandevu


¤ªÀÄä£Éßà £ÀA© §AzɪÀÅ- AiÉÄøÀAiÀiÁå
¤ªÀÄä£Éßà £ÀA© §AzɪÀÅ
¤ÃªÉ £À£ï fêÀ
¤ÃªÉ £À£ï ¸ÀvÀå
¤Ã£É £À£ï ªÀiÁUÀðªÀAiÀiÁå- AiÉÄøÀAiÀiÁå
PÁ®£ÀÄß fAPÉ PÁ®AvÉ ªÀiÁ¥Àðr¹
UÀÄqÀتÀ zÁl ªÀiÁr¢
£À£ÀߣÀÄß §®¥Àr¹ ¥Àr¹
DzÀgÀuÉAiÀÄ ¤Ãr¢Ý- ¤ÃªÉ...
D¥ÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À°è £À£ÀUÉ
¸ÀºÁAiÀĪÁ ªÀiÁr¢Ã
ªÉÊjAiÀÄÄ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ
©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr¢Ã- ¤ÃªÉ...

Nimmanne nambi bandevu - Yesayya
Nimmanne nambi bandevu
Neeve nan jeeva
Neeve nan sathya
Neeve nan margavayya
Kaalannu jinke kalanthe marpadisi
guddava data madidhi
Nannannu balapadisi- padisi
Adaraneya needidhi- neeve…
Apatthu dinagalalli nanage
Sahayava madiddhi
Vyriyu nanna munde –munde
Beeluvanthe madidhi- Neeve…

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com