• waytochurch.com logo
Song # 9327

priya yesuve ninna


¦æAiÀÄ AiÉÄøÀĪÉà ¤£Àß
zÀgÀıÀ£ÀPÁÌV §gÀÄªÉ ¸À¤ß¢üUÉÃ
DgÁzsÀ£É ¸ÀÄÛw ¸ÉÆÛÃvÀæªÀÅ zÉêÀ£Éà ¸À°è¸ÀĪÉ
DgÁzsÀ£É DgÁzsÀ£É DgÁzÀ£É DgÁzsÀ£É
¦æAiÀÄ AiÉÄøÀÄ gÁd¤UÉ ¥À«vÁævÀä zÉêÀjUÉ
F ¢£ÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀëtªÀÇ
¤£Àß £É£À¥À¯Éèà PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ
£À£Àß ¨ÁAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ J¯Áè
£ÉÆÃAzÀ ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉʸÀ¨ÉÃPÀÄ
±ÀĨsÀ ¸ÀAzÉñÀ ¨ÁgÀ MAzÉÃ
£À£Àß ªÉÄð£À ºÉÆgÉAiÀiÁVgÀ°
£À£Àß £ÁqÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀÆ
¤£Àß £ÁªÀÄ PÉý¸À°
¤£Àß D¸É §AiÀÄPÉAiÉįÁè
£À£Àß ºÀæzÀAiÀÄzÀ «ÄrvÀªÁUÀ°
£À£Àß fêÀ PÁ®ªÉ¯Áè
d¥À«ÃgÀ£ÉA¢gÀ°

Priya yesuve ninna darushanakkagi baruve sannidige
Aradhane sthuthi sthothravu devane sallisuve -2
Aradhane (4) priya yesu rajanige Athmanadha devarige
Ee dinada prathiyondu kshanavu ninna nenapalle kaleyabeku
Nanna baya mathu ella nonda manavannu santhaisabeku
Shuba sandesha bara onde nanna Melina horeyagirali
Nanna nada mule mulegu ninna nama kelisali
Ninna ase bayakeyella nanna hrudayada midithavagali
Nanna jeevakalavella japa veeranendirali

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com