• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 9331 : Sampoornavada ninna krupe Lyrics


¸ÀA¥ÀÆtðªÁzÀ ¤£Àß PÀÈ¥É
±Á±ÀévÀªÁzÀ ¤£Àß PÀÈ¥É
¨Á½UÉ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÀ ¤£Àß PÀÈ¥É
¥Á¦UÉ ©qÀÄUÀqÉ ¤ÃrzÀAvÀ ¤£Àß PÀÈ¥É
¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ¨sÁUÀåªÀ
zÀAiÀÄ¥Á°¹zÀ ¤£Àß PÀÈ¥É
DvÀäzÉêÀgÉà ¤£Àß PÀÈ¥É
DgÁzsÀåzÉʪÀªÉà ¤£Àß PÀÈ¥É
PÀgÀÄuÉAiÀÄ vÉÆÃjzÀ
¥Àj±ÀÄzsÀÞªÁzÀAvÀ ¤£Àß PÀÈ¥É
¤vÀåªÁzÀ ªÀÄgÀt¢AzÀ
PÁ¥ÁrzÀAvÀ ¤£Àß PÀÈ¥É
DvÀäzÉêÀgÉà ¤£Àß PÀÈ¥É
DgÁzsÀåzÉʪÀªÉà ¤£Àß PÀÈ¥É

Sampoornavada ninna krupe
Shashvathvada ninna krupe
Balige belakannu
Needuvantha ninna krupe
Papige bidugade
Needidantha ninna krupe
Paralokada bagyava
Dayapalisida ninna krupe
Athma devare ninna krupe
Arogyadathane ninna krupe
Karuneya thorida
Parishudavada ninna krupe
Nithyavada maranadinda
Kapadidantha ninna krupe
Athma devare ninna krupe
Aradya devane ninna krupe

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com