• waytochurch.com logo
Song # 9351

yesuvina makkalu navu


AiÉÄøÀÄ«£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÁªÀÅ
JAzÉAzÀÆ £À°AiÀÄĪɪÀÅ
AiÀiÁªÁUÀ®Æ JAzÉA¢UÀÆ
PÀvÀð£À°è ºÀ¶ð¸ÀĪɪÀÅ
AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ aAw¸ÀzÉÃ
FUÀ¯É ¸ÀÄÛw¸ÀĪɪÀÅ- £ÁªÀÅ
JAzÉAzÀÆ ¸ÀÄÛw¸ÀĪɪÀÅ
EAzÀÄ PÁtĪÀ ±ÀvÀÄæUÀ¼À
JA¢UÀÆ PÁt¯ÁgɪÀÅ
AiÉÄøÀÄ £ÀªÀÄUÁV AiÀÄÄzsÀÞ ªÀiÁqÀĪÀ
£ÀªÉÄUÉzÀÄgÁzÀ ªÀiÁl«®è
±ÀPÀÄ£ÀªÀÅ JAzÀÆ E®è
¸ÉÊvÁ£À £ÀªÀÄä PÁ® PɼÀUÉ

Yesuvina makkalu navu
Endendu naliyuvevu
Yavagalu endendigu
Karthanalli harshisuvevu
Yavudakku chinthisade
Eegale sthuthisuvevu
Endendu sthuthisuvevu
Indu kanuva shatrugala
Endendigu kanalarevu
Yesu namagagi yudda maduva
Namagedurada matavilla
Shakunavu endu illa
Saithana namma kala kelage

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com