• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 9425 : Anbu Nesarey Athikalaiyil Umm thirumugam Lyrics


md;G NerNu (mjpfhiyapy;) ck;jpUKfk; Njb
mHg;gzpj;Njd; vd;idNa
Muhjid Jjp ];Njhj;jpuq;fs;
mg;gNd ckf;F je;Njd; - md;G NerNu

Muhjid Muhjid (2)
md;gH ,NaR uh[Df;Nf
Mtpahd NjtDf;Nf1 ,e;j ehspd; xt;nthU epkplKk;
ce;jd; epidthy; epuk;g Ntz;Lk; (2)
vd; thapd; thHj;ij vy;yhk;
gpwH fhak; Mw;w Ntz;Lk; (2) -Muhjid


2 ce;jd; Vf;fk; tpUg;gk; vy;yhk;
vd; ,jaj; Jbg;ghf khw;Wk; (2)
vd; [Pt ehl;fs; vy;yhk;
n[g tPud; vd;W vOJk; (2) - Muhjid
3 RtpNr\ ghuk; xd;Nw
vd; Rikahf khw Ntz;Lk; (2)
vd; Njr vy;iynaq;Fk;
ck; ehkk; nrhy;y Ntz;Lk; (2) - Muhjid


4 ckf;Ffe;j Jha gypaha;
,e;j cliy xg;Gf; nfhLj;Njd; (2)
Ml;nfhz;L vd;id elj;Jk;
mgpN\fj;jhNy epug;Gk; (2) - Muhjid


Anbu Nesarey (Athikalaiyil) Ummthirumugam Theydi
Arpanitheyen Ennaiyey
Aradhanai Thuthi Sthothirangal
Appaney Umakku thantheyen - Anbu Nesarey

Aradhanai Aradhanai (2)
Anbar Yesu Rajanukey
Aveeyana Devanukey
1 Intha Nalin Ovvaru Nimidamum
Unthan Ninaival Niramba Vendum (2)
Enn Vayin Varthai Ellam
Pirar Kayam Atra Veyndum (2) - Aradhanai

2 Unthan Yekkam Virupam Ellam
Enn Idhaya Thudipaga Matrum (2)
Enn Jeeva Natkal Ellam
Jeba Veeran Endru Eluthum (2) - Aradhanai

3 Suviseysha Baram Ondrey
Enn Sumaiyaga Marae Veyndum (2)
Enn Theysa Ellaiengum
Umm Namam Solla Veyndum (2) - Aradhanai

4 Umakuugantha Thooya Baliyai
Intha Udalai Oopu Kodutheyen (2)
Atkondu Ennai Nadathum
Abisheygathaley Nirapum (2) - Aradhanai

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com