• waytochurch.com logo
Song # 19551

sarvasaktanu athisaya karya ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅತಿಶಯ ಕಾರ್ಯ


ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅತಿಶಯ ಕಾರ್ಯ,
ನಮ್ ಜೀವಿತಾದಿ ಮಾಡಿದನು.
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು, ಕನಿಕರವುಳ್ಳವ,
ತನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದ,
ಆತ ದೇವಾನಾಗಿ ಬಂದನು,
ಗೋದಲೆಯಲಿ ಜನಿಸಿದ,
ದಾಸಾರೂಪ ಧರಿಸಿದ, ಧೀನನಾಗಿ ಬಂದನು…
ನನ್ ಮನವೇ… //2// ಕರ್ತಾನಲ್ಲಿ… //2//
ಉಲ್ಲಾಸಿಸು… //2// ಎಂದೆಂದಿಗೂ… //2//
ನನ್ ಮನವೇ… //2// ನನ್ ಪ್ರೀಯನ… //2//
ಹೊಗಳೂವುದು… //2// ಎಂದೆಂದಿಗೂ… //2//
ಸರ್ವವಲ್ಲವ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವ,
ಸಕಲ ಪಾಪ ನೀಗಲೂ ಜನಿಸೀದನೂ…
ಆಲೋಚನೆಯಾದವ,
ಸರ್ವಲೋಕದ ಒಡೆಯನು,
ದೇವಾ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾ…
ಲೋಕ ಸೈನ್ಯ ಹೊಗಳಲು,
ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯ ಸ್ತುತಿಸಲು,
ಒರುವರ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿ,
ಸಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ…
ನನ್ ಮನವೇ… //2// ಕರ್ತಾನಲ್ಲಿ… //2//
ಉಲ್ಲಾಸಿಸು… //2// ಎಂದೆಂದಿಗೂ… //2//
ನನ್ ಮನವೇ… //2// ನನ್ ಪ್ರೀಯನ… //2//
ಹೊಗಳೂವುದು… //2// ಎಂದೆಂದಿಗೂ… //2//
ಅದ್ಬುತ, ಅತಿಶಯ, ಆಲೋಚನೆ, ಕರ್ತನೂ…
ನಿತ್ಯನೂ ನರಂತರವೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವವ,
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು ನನ್ನೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ…
ನನ್ ಮನವೇ… //2// ಕರ್ತಾನಲ್ಲಿ… //2//
ಉಲ್ಲಾಸಿಸು… //2// ಎಂದೆಂದಿಗೂ… //2//

sarvasaktanu athisaya karya,
nam jivitadi maḍidanu.
parisud’dha devaru, kanikaravuḷḷava,
tan vagdana neraverisida,
ata devanagi bandanu,
godaleyali janisida,
dasarupa dharisida, dhinanagi bandanu…
nan manave… //2// kartanalli… //2//
ullasisu… //2// endendigu… //2//
nan manave… //2// nan priyana… //2//
hogaḷuvudu… //2// endendigu… //2//
sarvavallava samadhana niḍuva,
sakala papa nigalu janisidanu…
alochaneyadava,
sarvalokada oḍeyanu,
deva balakanagi bhumige banda…
loka sain’ya hogaḷalu,
paraloka sain’ya stutisalu,
oruvara noḍi beragagi,
san̄cakariyagi janisida…
nan manave… //2// kartanalli… //2//
ullasisu… //2// endendigu… //2//
nan manave… //2// nan priyana… //2//
hogaḷuvudu… //2// endendigu… //2//
adbuta, athisaya, alocane, kartanu…
nityanu narantaravu upakara maḍuvava,
nam’mondige mataḍu nannesuve, yesuve…
nan manave… //2// kartanalli… //2//
ullasisu… //2// endendigu… //2//

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com